Sikkerhetsinformasjon

På denne siden vil du finne informasjon til befolkningen, virksomheter og andre berørte parter som befinner seg i nærheten av våre anlegg.


Barents NaturGass har LNG-anlegg som er underlagt storulykkeforskriften på følgende steder:

  • Polarbase i Hammerfest kommune
  • Nordkjosbotn i Balsfjord kommune
  • Moskenes fergekai
  • Lødingen fergekai
  • Burøya i Bodø kommune

Storulykkeanlegg er anlegg som lagrer nok brannfarlig eller eksplosjonsfarlig stoff til å kunne forårsake storulykke. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB tildeler samtykke til etablering og drift av slike anlegg gitt at operatør fyller krav gitt i blant annet Storulykkeforskriften.

Barents NaturGass jobber systematisk og kontinuerlig med å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Vi er sertifisert for både kvalitetsstyring og miljøstyring av vår virksomhet. Barents NaturGass jobber dessuten tett med Hammerfest Brann- og Redningstjeneste for å utvikle og trene på hvordan vi skal forebygge og håndtere hendelser. I tillegg tilbyr vi beredskapskurs til lokale brannkorps, kunder og samarbeidspartnere. Barents NaturGass AS har i sin drift av sine anlegg mål om 0 alvorlige skader på menneske og miljø, og 0 ulykker eller tap. Etter over 13 års virksomhet har vi nådd målet hvert år.

FLYTENDE NATURGASS – LNG

Nedkjølt, flytende naturgass, LNG, har fareklasse «Ekstremt brannfarlig», og består hovedsakelig av metan. Ved nedkjøling til -163 grader C blir gassen flytende og volumet reduseres dermed, slik at vi kan lagre 600 ganger mer naturgass enn ved normale temperaturer. Naturgass er ikke giftig, men LNG er ekstremt kald og kan gi alvorlige frostskader. I tillegg brenner gassen svært godt ved antennelse og slukking kan være vanskelig. Gassen er antennbar når den har en innblanding på mellom 5-15% i luft. Naturgassen er lettere enn luft når den er varmere enn -100 grader C, og vil derfor raskt stige opp til atmosfæren. Dermed blir gassen også tynnet ut og kan ikke lenger brenne når blandingsforholdet er mindre enn 5% i luft.

FOREBYGGENDE ARBEID

Barents Naturgass utarbeider kontinuerlig og følger opp risikoanalyser, som innebærer at vi systematisk analyserer hva som kan gå galt og treffer tiltak og lager handlingsplaner for å hindre at dette inntreffer. Vi har et program for inspeksjoner og vedlikehold som kombinert med periodisk kontroll utført av tredjepart og tilsyn av myndigheter, sørger for at våre anlegg funger optimalt med tanke på sikkerhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan på eget initiativ innhente informasjon vedrørende tilsyn.

UTSLIPP

Ved akutte utslipp som følge av hendelser i anlegget vil det tilføre naturgass til atmosfæren. Utslipp vil ikke forurense lokalmiljøet. Ved fylling av tanken brukes det slanger og disse vil være veldig kalde, ned mot minus 160 grader C. Det vil derfor være til dels mye frostrøyk rundt anlegget til tider. Dette kan lett forveksles med gasslekkasje.

LUKT

Det er ingen lukt av LNG og selv store utslipp vil ikke kunne luktes ved utslipp.

BRANN, LEKKASJE OG ALARM

Tankanlegget handterer brannfarlig LNG. Derfor er anleggene utstyrt med både gassdetektorer, deteksjon av kald væske og branndetektorer.

Sannsynligheten for brann på anlegget er liten. Deteksjon av en lekkasje vil føre til umiddelbar nedstengning, og det er streng tennkildekontroll i området. Det er heller ikke annet brennbart materiell på anlegget. Anlegget står inne på industri område. Eventuell brann, gassutslipp eller LNG-utslipp vil varsles med blinkende lys og støtvise lydsignal til forbipasserende.

Varsling ved hendelse:

En hendelse skal umiddelbart varsles til nødetater ved å ringe 110. Varsling skal deretter gjøres til Barents NaturGass vakttelefon 958 20506.

Hvordan skal naboer og berørte, forholde seg ved en hendelse?

* De som er i umiddelbar nærhet: Hvis lyd- og lysalarmen på anlegget går skal skal man trekke rolig unna anlegget, helst mot vindretningen, og unngå å kjøre inn på området hvor anlegget står. Ring 110 og meld om at alarmen går Ring deretter Barents NaturGass beredskapstelefon 958 20506

* Øvrige: Andre som befinner seg utenfor en sone på 200 meter, forholder seg rolig og vil bli kontaktet ved behov for evakuering hvis politiet vurderer det nødvendig.

Mulige hendelser

Den mest sannsynlige hendelsen på anlegget er mindre lekkasjer under fylling av tank. Slike lekkasjer vil håndteres av personell som utfører fylleoperasjonene og vil sjelden utløse alarm. Mindre sannsynlig, men større konsekvens vil være brudd i fylleslange eller kopling under fylling av tank. Da vil alarmen utløses og anlegget stenges ned. I verste fall kan lekket gass ta fyr og da vil også alarmen gå og føre til nedstengning.

Det finnes sikkerhetssystem for å minimere risikoen for disse hendelsene, og for å minimere konsekvensene ved lekkasje og eventuelt brann.

Barents NaturGass AS har plikt til å treffe egnede konsekvensreduserende tiltak ved eventuelle hendelser og samarbeider tett med faginstansen Hammerfest Brann- og Redningstjeneste og de lokale brannvesen for å være forberedt på hendelser.

BEREDSKAP

Barents NaturGass har en effektiv beredskap mot storulykker. Detektorer for gass og brann testes jevnlig i forbindelse med periodisk tilsyn flere ganger i året. Ansatte i Barents NaturGass inngår i 2. linje beredskap og kan yte teknisk støtte til 1. linje beredskap. Beredskapen trenes i samarbeid med Hammerfest Brann- og Redningstjeneste og lokale brannkorps og kunder på hver lokasjon.

INFORMASJON TIL NÆRMILJØET

Ved en storulykke har det offentlige utarbeidet eksterne beredskapsplaner for å møte enhver virkning av storulykker. Barents NaturGass AS oppfordrer alle til å etterkomme alle instrukser og henstillinger fra innsatsledelsen ved en ulykke.