Naturgass til industri

I industrien benyttes naturgass ofte som prosessvarme i virksomheter som har behov for damp, tørking eller varme. Naturgass benyttes som erstatning for mer forurensende energikilder som eksempelvis olje eller kull.


Barents NaturGass sine standardløsning er ansvar for investering og drift av alt utstyr utendørs, mens kunden tilpasser fyrrom og eventuelle innvendige rørføringer. Barents NaturGass har også ansvar for at det alltid er tilstrekkelig LNG på tank, slik at kunden kan fokusere på sin hovedaktivitet uten å måtte tenke på om energi er tilgjengelig eller ikke.

Nedenfor beskrives Barents NaturGass’s standardløsning, men vi leverer også til kunder som selv har bygd mottaksanlegget utendørs. I slike tilfeller leverer Barents NaturGass LNG på kundens anlegg.

Et typisk anlegg for en industrikunde består av følgende:

Mottaksanlegg for LNG
Dette består av en vakuumisolert dobbel ståltank, samt fordamper, rør, ventiler, regulatorer og styringssystem. I tillegg er alle anlegg koblet til Barents NaturGass’s elektroniske overvåkingssystem, slik at vi alltid har oversikt over tanknivå, trykk og alarmer.

Tankstørrelsen tilpasses kundens energiforbruk, behov for backup og transporttid. Med mindre transporten er svært kort, vil en tank alltid være større enn semihengeren/containeren. Dette for å alltid kunne levere hele laster og holde transportkostnadene nede.

Fra tanken går rør til fordampere som sørger for at flytende LNG varmes opp ved hjelp av utelufta eller varmt prosessvann, og dermed går over i gassfase, uten tilførsel av energi. Merk at selv en iskald vinternatt er mer enn varmt nok for slik regassifisering av naturgass. Fra fordampere går gass videre gjennom regulatorstasjonen som sørger for ønsket trykk i rørledningen frem til kundens vegg. Før gassen forlater regulatorstasjonen tilsettes et luktstoff som sikrer at en eventuell lekkasje lett skal kunne oppdages. Dersom temperaturen på gassen inn i røret mot kunden er under +4 grader, tilføres også noe varme slik at kunden mottar stabil temperatur på gass inn i sitt anlegg.

Mottaksanlegget har vanligvis gassdetektor, flammedetektor og LNG-detektor, som alle monitoreres i Barents NaturGass overvåkingsanlegg.

Basert på en konkret risikovurdering, defineres en sikringssone rundt anlegget uten offentlig ferdsel, vei, parkeringplass eller brennbar bygning/materiale. Sikringssonen skyldes både behov for å beskytte tanken fra brann eller sterk varmepåkjenning fra omgivelsenene og dermed unngå trykkoppbygging i tanken, samt å sikre at omgivelsene ikke blir berørt ved en hendelse ved anlegget. Sikringssonen avhenger av størrelsen på tanken og annen aktivitet i området, og varierer typisk fra 15-30 meter.

Ved behov kan oppstart av LNG-levering skje raskt, gjerne i løpet av få uker etter signering av kontrakt.

Rør til fyrrom og abonnementsskap
Fra anlegget legges rør i bakken og merkes fram til kundens fabrikkvegg. Røret er et vanlig polyetylenrør, med dimensjon avhengig av kundens energibehov.

På kundens fabrikkvegg monteres et abonnementsskap som inneholder regulator for ytterligere reduksjon av trykk inn til fyrrommet samt en måler for registrering av kundens forbruk. Merk at Barents NaturGass standardløsning innebærer at kunden kun betaler forbrukt naturgass målt i abonnementsskapet og ikke for LNG lagret på tank.

Fyrrom
Barents NaturGass leverer ikke tilpasninger på fyrrommet, men er behjelpelig med kontaktinformasjon og generell naturgasskompetanse.

For bedrifter som konverter fra olje til naturgass, vil det ofte være tilstrekkelig kun å bytte brenner. For bedrifter som konverterer fra LPG til naturgass vil det ofte være tilstrekkelig å kun bytte dyser. En konkret vurdering gjøres i hvert tilfelle.

Overvåking
Barents NaturGass anlegg er ikke bemannet, men trykk, nivå og alarmer overvåkes elektronisk til enhver tid.

Tilsyn og vedlikehold
Sjåføren som leverer LNG til anlegget gjør enkelt tilsyn på anlegget ved hver levering. Mer omfattende tilsyn og vedlikehold gjøres ved behov og i henhold til Barents NaturGass vedlikeholdsplan og innebærer for de fleste anlegg 2-4 besøk årlig. Etter over 10 års erfaring er vår konklusjon at anleggene er svært driftssikre.

Offentlige myndigheter og tilsyn
I tråd med gjeldende regelverk, er alle mindre anlegg med lagringskapasitet under 50 tonn LNG, meldt inn til offentlig myndighet. Større anlegg, over 50 tonn lagringskapasitet, har godkjent samtykke fra offentlig myndighet før oppstart.

Les mer om


Betal kun for bruk

Som standard betaler våre kunder kun for forbrukt energi. Vi sørger for at det alltid er tilgjengelig naturgass på din installasjon.


Mottaksanlegg for LNG

Bra Kasser Sør-Arnøy

Anlegget på Sør-Arnøy utenfor Bodø, er et typisk mottaksanlegg for industribruker. Barents NaturGass leverer naturgass til anlegget slik at Bra Kasser kan produsere isoporkasser til slakteriet Salten N950.
Tankvolum: 80m3


Elektronisk overvåkning

Barents NaturGass anlegg er ikke bemannet, men trykk, nivå og alarmer overvåkes elektronisk til enhver tid.


For mer informasjon om våre sjåfører se
Våre partnere

For mer informasjon om beredskap se
Beredskap

For mer informasjon om sikkerhet se
Kvalitetsarbeid