Naturgass – en kostnadseffektiv energikilde

Bruk av naturgass som energikilde gir en stor miljøgevinst i forhold til bruk av olje og andre fossile energibærere.


Lavere avgifter
Bruk av naturgass som energikilde gir en stor miljøgevinst i forhold til bruk av olje og andre fossile energibærere. Sammenlignet med lett fyringsolje har man en reduksjon i utslipp av CO2 på ca. 25%, NOx utslippene reduseres opp til 90% og man har ingen utslipp av støv eller partikler fra forbrenningen. Dette resulterer i at man kan oppnå en reduksjon i avgifter som er forbundet med utslipp av disse elementene avhengig av hvilket bruksområde man har på gassen. Det er også forskjellige utslippskrav som kan være enkle å imøtekomme ved konvertering til naturgass fra andre energibærere avhengig av hvilket avgifts regime man tilhører, dette kan også variere fra land til land.

Naturgass er også i prinsippet fullt ut kompatibel med biogass, noe som gjør at man i kan oppnå en full eller delvis fornybar forbrenningsprosess ved innblanding av biogass dersom biogass skulle bli tilgjengelig i tilstrekkelig mengde.

Lavere energipris
Utnyttelse av vår effektive transport og minimal lagringskostnad gir lave energikostnader.

Barents NaturGass har en filosofi om at kunden skal oppleve bruk av naturgass som energikilde like enkelt som bruk av elektrisitet. Dette betyr at man bruker den energien som trengs til produksjonen og mottar deretter en faktura for brukt energi etter månedens utløp. Prisen for energileveransen er den samme for hele kalendermåneden og justeres på månedsbasis i henhold til den avtalte prismodell.

Det er to alternativer for kjøp av LNG/naturgass fra Barents NaturGass som begge gir fordeler for kunden:

Alternativ 1:Barents NaturGass standardløsning; Barents NaturGass bygger og drifter anlegg og infrastruktur til kundens vegg:

Dette oppnås ved at Barents NaturGass har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av anlegget som trengs for leveranse av naturgass. Barents NaturGass står for prosjektering, søknader, bygging og kommunikasjon mot offentlige myndigheter før og etter byggeprosessen. Etter at anlegget er godkjent og satt i drift, ivaretar Barents NaturGass sikkerheten og vedlikehold av anlegget i hele leveringsperioden.

Kunden har med dette ingen ansvar for driften av anlegget og kan dermed konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. Det er ikke nødvendig for kunden å tenke på bestilling av energi, Barents NaturGass overvåker til enhver tid nivå i tank og sørger for at det alltid er tilstrekkelig energi tilgjengelig på tanken. Dette betyr også at Barents NaturGass’s kunder ikke har noen kostnader forbundet med drift eller vedlikehold av anlegget.

Barents NaturGass overvåker alle sine anlegget 24/7 i forhold til lekkasje og sikkerhet og anlegget vil stenges øyeblikkelig dersom et avvik skulle oppstå. Kundene gis også mulighet til å koble seg på overvåkningssystemet slik at man kan få full kontroll over eget energiforbruk og dermed kunne se nøyaktig hva små justeringer i produksjonen har å si for energiforbruket.

Barents NaturGass’s kunder har heller ingen kostnader forbundet med lagring av energi da den LNG som til enhver tid befinner seg på tanken er BNGs fremskutte varelager, kunden betaler sin energikostnad etterskuddsvis på månedsbasis.


Alternativ 2: Kunden bygger og drifter anlegget – Barents NaturGass leverer LNG/naturgass på kundens tank:

Flere kunder har i dag egne anlegg for mottak av LNG. I dette tilfellet leverer Barents NaturGass LNG inn på kundens anlegg og er ikke involvert i bygging, drift eller vedlikehold av anlegget.

Barents NaturGass lever LNG enten med semihenger eller med ISO-container, og kunden er selv ansvarlig for all drift og overvåking av anlegget. I dette tilfellet vil Barents NaturGass kreve at anlegget det leveres til er i forskriftsmessig stand og godkjent av gjeldende myndighet før leveransene starter. Kunden overvåker i dette tilfellet sitt lager av LNG og bestiller leveranse etter behov.

Utnytt vår effektive transport og minimale lagringskostnad

Alternativ 1:
Barents NaturGass standardløsning; Barents NaturGass bygger og drifter anlegg og infrastruktur til kundens vegg

Alternativ 2:
Kunden bygger og drifter anlegget – Barents NaturGass leverer LNG/naturgass på kundens tank


Bruk av naturgass reduserer utslipp av

CO2

25%

NOx, anslag

90%

Svovel

100%

Støv og partikler

100%

Se flere fordeler med naturgass