Naturgass som backup for biogass og til transport

Biogass benyttes ofte som drivstoff for kjøretøy, både busser, biler og tyngre kjøretøy.

For å kunne levere biogass til transport (eller andre sluttbrukere), må leveransene kunne møte sluttbrukernes behov til enhver tid. Med andre ord vil svingninger i produksjon og etterspørsel etter biogass kreve backup-løsninger.


Forskjell mellom biogass og naturgass
Oppgradert biogass og naturgass består hovedsakelig av metan. Begge framkommer ved forråtnelse av organisk materiale, men naturgassen har ligget under jordskorpen i millioner av år og regnes derfor ikke som fornybar. Biogassen er en del av det ordinære organiske kretsløpet og regnes derfor som fornybar.

Biogass krever backup-løsninger
Biogass, uten nedkjøling til LBG (Liquified Bio Gas), kan ikke lagres i større mengder. Dette skaper en utfordring i forhold til leveringssikkerhet. For å kunne levere biogass til transport (eller andre sluttbrukere), må leveransene kunne møte sluttbrukernes behov til enhver tid. Med andre ord vil svingninger i produksjon og etterspørsel etter biogass kreve backup-løsninger.

Naturgass som backup til biogassanlegg
Som følge av at både naturgass og biogass hovedsakelig består av metan, kan de benytte samme utstyr.
Barents NaturGass leverer i dag naturgass som backup til flere biogassanlegg. Vanligvis betyr dette at det bygges et ordinært LNG mottaksanlegg, tilsvarende mottaksanlegg for industri, som Barents NaturGass leverer til. Barents NaturGass er hittil ikke involvert i den videre bruken av naturgass i disse anleggene, men leverer kun LNG på tank som backup til en biogassprodusent.

Ved slike anlegge går vanligvis regassifisert naturgass i rør til en kompressor ved et fylleanlegg, kombinert med biogass. Her settes gass under trykk til ca. 200 bar, til CBG – Compressed Bio Gas, og CNG – Compressed Natural Gas, og kjøretøy kan fylle drivstoff ved disse fyllestasjonene. Leverandør på fyllestasjonen har kontroll på innblandingsforholdet, slik naturgassbruken holdes innenfor definerte grenser.