Kvalitetsarbeid


Barents NaturGass har absolutt fokus på kvalitet og sikkerhet i all vår aktivitet. Vi dokumenterer vårt fokus på disse områder, blant annet gjennom at:

Barents NaturGass er kvalifisert i henhold til
Barents NaturGass er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2004 sertifisert av DNV-GL.
Barents NaturGass sin kontordrift er sertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn som leietaker i Hammerfest Næringshage.

Barents NaturGass har et nært og forpliktende samarbeid med Hammerfest Brann og Redning omkring beredskap, praktisk erfaring og opplæring.

Kvalitetspolitikk
ISO 9001:2015

– Kvalitet skal være et konkurransefortrinn i Barents NaturGass og kunden skal være trygg på at vi leverer sikre og funksjonelle løsninger som tilfredsstiller alle myndighetskrav.
– Fokus på kvalitet preger våre ansatte og vi har stor oppmerksomhet på å kontinuerlig forbedre kvalitets-, og miljøstyringssystemet.
– Gjennom trygge arbeidsprosesser og fokus på arbeidsmiljø skal Barents NaturGass unngå farlige situasjoner, forebygge sykefravær og arbeidsskader i organisasjonen, samt forhindre utslipp av miljøskadelige forbindelser

Miljøpolitikk
ISO 14001:2004

Barents NaturGass skal være bevisst hvilken miljøpåvirkning virksomhetens aktiviteter, tjenester og produkter har, og jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid. Vi skal:
– tilfredsstille myndighetenes miljøkrav
– gjøre gode, miljøvennlige valg i gjennomføring av våre arbeidsprosesser
– velge produkter, utstyr og løsninger som medfører minst mulig negativ miljøpåvirkning
– ha kontroll med miljøaspekter hos leverandører og andre samarbeidspartnere
– informere om bedriftens miljøaspekter på en åpen og faktabasert måte