Miljø


Kjemisk
LNG er flytende naturgass som består hovedsakelig av metan – CH4. Ved forbrenning reagerer 1 metanmolekyl med 2 vannmolekyl og det dannes 1 molekyl karbondioksid og 2 vannmolekyl og 891 kJ energi.

Utslipp
Utslipp av CO2 reduseres med ca 25 % sammenliknet med bensin, diesel, marin gassolje og fyringsolje. Dessuten reduseres utslipp av NOx med inntil 90% og utslipp av partikler nær elimineres til sammenlikning.

Dette betyr at overgang fra hvilket som helst fossilt brennstoff til LNG vil bidra til bedre klima globalt og lokalt.

Metan er det mest rentbrennende av alle fossile brennstoff og reduserer utslipp av både klimagasser og lokale utslipp.

Naturfordeler
I tillegg til utslippsreduksjonene, elimineres risikoen for oljesøl ved ulykker. Dette er spesielt attraktivt for skip som opererer i sårbare farvann.

Investering i naturgass som energibærer
Overgang til naturgass er lavutslippsenergi og gir i seg selv en miljøgevinst. Samtidig kan samme infrastruktur brukes til biogass, enten alene eller sammen med naturgass ved økende tilgang på biogass. Investering i naturgass som energibærer er en investering for nåtid og fremtid – lokalt og globalt.