Miljø


Kjemisk
Naturgass består hovedsakelig av metan – CH4. Ved forbrenning reagerer 1 metanmolekyl med 2 vannmolekyl og det dannes 1 molekyl karbondioksid og 2 vannmolekyl og 891 kJ energi. Det som ser ut som eksos fra forbrenning av naturgass, er altså kun vanndamp og karbondioksyd.

Andre brensler som propan og oljeprodukter, består av molekyler med flere karbonatomer. For eksempel har propan (C3H8), 3 karbonatomer og 8 hydrogenatomer. Jo flere karboner i molekylet, jo større er CO2-utslippet ved forbrenning.

LNG
LNG, liquefied natural gas, er naturgass nedkjølt til ca -162 oC. Ved denne temperaturen er gassen i væskefase. Nedkjølingen fører til at volumet reduseres over 600 ganger. Dermed kan LNG transporteres og lagres i isolerte tanker på bil, skip eller containere, mens gass i gassfase transporteres i rør. Dette betyr at LNG benyttes langt mer fleksibelt og i mindre volum enn rørgass.

Utslipp
Som følge av at naturgass er det letteste hydrokarbonet, vil utslipp av CO2 reduseres med ca. 25 % sammenliknet med bensin, diesel, marin gassolje og fyringsolje. Dessuten reduseres lokale utslipp av NOx med inntil 90% og utslipp av partikler nær elimineres til sammenlikning.

Dette betyr at overgang fra hvilket som helst fossilt brennstoff til LNG vil bidra til bedre klima globalt og lokalt.

Metan er det mest rentbrennende av alle fossile brennstoff og reduserer utslipp av både klimagasser og lokale utslipp.

Naturfordeler
I tillegg til utslippsreduksjonene, elimineres risikoen for oljesøl fra fartøy som benytter LNG som drivstoff. Risiko for oljesøl som følge av grunnstøting eller andre uhell er en av utfordringene ved økt skipstrafikk. Dette er spesielt viktig for skip som opererer i sårbare farvann.

Sikkerhet
Metan er det letteste hydrokarbonet og ved normale temperaturer også lettere enn luft. Dette betyr at ved en eventuell lekkasje vil naturgass stige opp og raskt blandes med luft til en ikke brennbar blanding. Andre tyngre gasser derimot, vil falle ned mot bakken og vil der kunne danne en brennbar blanding.

Naturgass krever en viss blanding med luft for å lunne antenne, mellom 5-15% innblanding i luft. Er det mindre enn 5% naturgass i luft er blandingen for tynn til å brenne og er det over 15%, er blandingen for kraftig. Naturgass krever dessuten en gnist for å antenne. Selvantennelsestemperaturen er 540 oC.

Dersom det skulle oppstå en LNG-lekkasje, vil væsken være tyngre enn luft så lenge den er kaldere enn ca -100 oC. Den vil raskt fordampe til gassfase og stige opp. Men det vil alltid være et område over væsken som har en brennbar sammensetning. Derfor er kontroll av tennkilder svært viktig ved slike hendelser.