Om LNG og naturgass

Naturgass er det reneste fossile brensel med betydelig lavere utslipp enn olje. For å kunne ta i bruk naturgass er det ofte nødvendig med et lokalt LNG-mottaksanlegg med rørframføring til forbrukeren, i tillegg til at forbrukeren selv også må gjøre enkelte installasjoner i eget bygg.
Pris på naturgass er vanligvis lavere enn for olje.


Hva er naturgass?
Naturgassen som selges i markedet består hovedsakelig av metan (CH4), også kalt tørrgass. Ubehandlet gass fra gassfeltene, rikgass, består av både tørrgass og våtgass. Våtgassen inneholder litt tyngre komponenter som etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10) og kondensater. Disse skilles ut og kan selges som egne produkter, for eksempel LPG (Liquified Petroleum Gas).

Naturgassen er lettere enn luft og stiger derfor opp, noe som er viktig ved en eventuell lekkasje. Gassen lukter ikke, er uten farge og er ikke giftig. Naturgass antenner ved relativt høy temperatur, 540 grader, forutsatt at blandingsforholdet med luft ligger mellom 4,7-14,7%.

Hva er LNG?
Når naturgassen kjøles ned til -162 grader går den over fra gassfase til væskefase, LNG (Liquified Natural Gas). Nedkjølingen fører til at volumet på gassen reduseres til om lag 1/600 av volumet i gassfase. Det reduserte volumet innebærer at det er mulig å transportere naturgassen over lange avstander ved hjelp av tankbil/container eller spesialbygde skip. Uten nedkjøling transporteres gassen oftest i rør. Produksjon av LNG gir mulighet for at nye geografiske markeder kan ta i bruk naturgass.

LNG har ingen lukt og er uten farge. Flytende gass er ikke giftig og kan ikke brenne.

Nedre brennverdi for ulike energibærere

typiske verdier

NATURGASS
13,6 kWh/kg 10,4 kWh/Sm3

PROPAN
12,9 kWh/kg

BUTAN
12,7 kWh/kg

LETT FYRINGSOLJE
11,9 kWh/kg 10,9 kWh/l

TUNG FYRINGSOLJE
11,3 kWh/kg 11,0 kWh/l

BENSIN
12,0 kWh/kg 8,8 kWh/l

HYDROGEN
33,3 kWh/kg 3,5 kWh/Nm3

KULL
7,9 kWh/kg

VED (18% fukt)
4,3 kWh/kg


Tekniske data

for naturgass

Fysisk tilstand i naturen
Gassfase

Farge
Fargeløs

Kokepunkt
-162 oC ved 1 atm trykk

Tetthet gassfase
0,804 kg/Sm3

Tetthet i væskefase
450 kg/m3 (ved 1 atm og – 162 oC)

Nedre brennverdi gassfase
37 MJ/Sm3 – 10,3 kWh/Sm3

Nedre brennverdi væskefase (LNG)
5,8 kWh/liter (5,8 MWh/m3)

Metaninnhold
82 – 95% (mol)

Selvantennelsestemperatur
540 oC


Se fordeler med naturgass