Vår Energi
MGO erstattes med LNG

Utslipp av svovel, NOx og partikler reduseres

Det er flere store miljøfordeler med å bruke LNG kontra ordinær marin gassolje (MGO) som er vanlig i andre forsyningsskip.

Barents NaturGass leveranse til Vår Energi
Vår Energis forsyningsskip for Goliatfeltet, Stril Barents, er levert og opereres av rederiet Simon Møkster Shipping. Fartøyet går fast mellom Goliat og forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest. Ved behov benyttes fartøyet også for andre operasjoner for Vår Energi. Barents NaturGass leverer drivstoff, LNG, til fartøyet. Dette foregår vanligvis ved Barents NaturGass bunkringsanlegg på Polarbase.

DualFuel motorene
Med de valgte DualFuel motorene Stril Barents har om bord, reduseres NOx -utslippet med 85% og svovel og partikkelutslipp er så godt som eliminert når motorene kjører på LNG. CO2 -utslippet går ned med rundt 10-15%.

Et forsyningsskip med DuelFuel motorer er noe dyrere enn et vanlig fartøy. Med støtte fra NOx -fondet for investeringen samt sterkt redusert NOx avgift, blir differansen mindre. Selv om prisen på MGO (Marin Gassolje) for tiden er lav, er det likevel økonomisk gunstig å benytte LNG som drivstoff. Med nye miljøkrav som vil komme de nærmeste årene, vil trolig prisen på MGO stige slik at den økonomiske gevinsten med LNG-drift opprettholdes eller forsterkes.

Bunkringsprosessen
Fartøyet har behov for fleksibilitet i bunkringstidspunkt og gir derfor fortløpende beskjed om når bunkring er ønsket. Mannskap fra Polarbase/Barents NaturGass er ansvarlig for bunkringen på landsiden og sørger for at slange kobles opp mellom Barents NaturGass bunkringsanlegg og fartøyets bunkringsstasjon på skutesiden. Bunkringsanlegget har en pumpekapasitet på ca 90 tonn per time, slik at bunkring, inkludert forarbeid og etterarbeid vanligvis er gjort unna på 1-2 timer.



“For vårt rederi er det viktig å benytte en LNG- leverandør med stor fleksibilitet og leveringssikkerhet

Anne Jorunn Møkster, Administrerende direktør

Fakta om DualFuel motor

DF-motorer går på gass, som antennes av diesel som komprimeres og antennes i et forkammer. Dieseleksplosjonen antenner gassen i hovedkammeret. (Ingen tennpluggger)

DF-motoren kan gå på bare diesel dersom det er nødvendig. Flere rederier velger DF-motor slik at skipet kan settes i trafikk hvor som helst, uten tanke på logistikk og LNG-terminaler.

DF motoren tilfredstiller DP2 kravene.

DF-motoren dekker også behov for "take me home"-motor, det vil si et ekstra framdriftssystem i tilfelle havari på gassdel.


Data fra Vår Energi

CO<sub>2</sub> utslipp redusert med
10-15%
NO<sub>x</sub>-Utslipp redusert med
85%
Svovel- og Partikkelutslipp redusert med
nesten 100%

For mer informasjon om fartøy se
Supplyboat Stril Barents

For mer informasjon om kunden se
Vår Energi

For mer informasjon om Simon Møkster Shipping se
Simon Møkster Shipping



“Det falt helt naturlig for Vår Energi å velge LNG og motoren DualFuel da vi la planene for plattformforsyningsfartøy til Goliat. Vi valgte med dette vesentlig reduserte utslipp, men uten å måtte lempe på sikkerhet, fleksibilitet og ytelse. Hjemmehavn for forsyningsfartøyet til Goliat er Hammerfest, så LNG-leveransen er av det svært kortreiste slaget. I vårt tilfelle forsterker dette miljøaspektet ytterligere”

Industrikoordinator Vår Energi